नेपाल सरकार

सिंचाइ मन्त्रालय

सिंचाइविभाग

सिंचाइ तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना

 

 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्रकाशित मिति : २०७४।०२।११

यसआयोजनाको मिति २०७३।१२।१८राष्ट्रिय दैनिक अन्नपूर्ण पोस्टमाप्रकाशित सूचना अनुसार Procurement of Backhoe Loader को लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमाआयोजनामा दर्ता हुन आएको बोलपत्र मध्ये तपशिलमा उल्लेखित बोलपत्र न्युनतम मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन आएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७को उपदफा २ तथा दफा ४७ को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि योसूचना प्रकाशित गरिएको छ।

ठेक्का नं. । कामको विवरण

बोलपत्रदाताको नाम / ठेगाना

कबोल अंकरकम(भ्याटसहित)

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-87 Procurement of Backhoe Loader

M/S Force Construction and Associates Pvt. Ltd.Naxal, Kathmandu

रु.1,17,75,000.00