सुचना

 

यस आयोजनाअन्तर्गत आयोजना निर्देशक कार्यालय (OPD) बाट कार्यालय सामग्री खरिदको लागि मिति २०७४।०७।२१ गतेको (Contract No. IWRMP-AF/DOI/G/NCB-95) अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकासित बोलपत्र सम्बन्धी सुचना अनुसार म्याद भित्र यस आयोजनामा पर्न आएका बोलपत्रहरुको परिक्षण तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६२ बमोजिम प्राविधिक मुल्याङ्कन गर्दा सबै बोलपत्रहरु माग गरिएको प्राविधिक स्पेशिफिकेसन अनुरुप नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन२०६३ को दफा २६ उपदफा १ को खण्ड (क) तथा दफा २३ उपदफा २ को खण्ड (घ) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेसन शर्त अनुरुप बोलपत्रहरु सारभुत रुपमा प्रभावग्राहीन भएकोले यस आयोजनाको मिति २०७४।११।०३ को निर्णयअनुसार सम्पूर्ण वोलपत्र अस्वीकृत गरी खरिद कारवाही रद्ध गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकासित गरिएको छ ।

 

आयोजना निर्देशक