नेपाल सरकार

सिंचाइ मन्त्रालय

सिंचाइ विभाग

सिंचाइ तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना

 

 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्रकाशित मिति : २०७३।१२।/१६

यस आयोजनाको मिति २०७३।११।/०२ राष्ट्रिय दैनिक रिपब्लिकामा प्रकाशित सूचना अनुसार Procurement of Motorcycles को लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा आयोजनामा दर्ता हुन आएको बोलपत्र मध्ये तपशिलमा उल्लेखित बोलपत्र सबैभन्दा न्युनतम मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन आएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ तथा दफा ४७ को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

ठेक्का नं. । कामको विवरण

बोलपत्रदाताको नाम / ठेगाना

कबोल अंक रकम (भ्याट सहित)

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-77  Procurement of Motorcycles

M/S MAW Enterprises Pvt. Ltd., Tripureswor, Kathmandu

NRs.  73,11,500.00