Mag faram

  • तलको लिंकमा किल्क गरि माग फारम डाउनलोड गरि प्रिन्ट गर्नुहोस् |

सिंचाइ आयोजनाको नयाँ निर्माण वा नविकरण सम्बन्धि अनुरोध–पत्र

  • माग फारम भरेपछि त्यो नजिको सिंचाइ (डिविजन/ सव-डिविजन/ क्षेत्रीय) कार्यालय  वा  सिंचाइ विभागको कोठा नं २४० मा दर्ता गर्नुस  वा ,
  • भरेको माग फारमलाई यिस्कन गरि nitp@doi.gov.np मा इमेल गर्नुहोस् र तल पनि उपलोड गर्नुहोस्

 

Upload scanned demand form